Lansare proiect

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de partener, alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USU), lider de proiect, Universitatea „Gh. T. Popa” din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din Galați și Siveco București anunță lansarea oficială a proiectului

CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

La Suceava, lansarea proiectului a avut loc vineri, 19 iulie 2019, ora 13:00, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D al Universității sucevene.

Provocările contemporane ale societății cunoașterii impun transformări majore, care trebuie să înceapă cu școala și să se focalizeze pe tânăra generație universitară, ce reprezintă germenele structurilor intelectuale din viitori ani.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:

– combaterea abandonului universitar și creșterea calității și eficienței învățământului universitar;

– perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare și participarea la dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare;

– elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licență axate pe formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de invitare de calitate dezvoltate în parteneriat cu mediul privat;

– furnizarea unor noi oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte:

  1. a) personal didactic din învățământul superior;

  2. b) studenți, în special cei care provin din grupuri vulnerabile cu accent pe cei din mediul rural, populație romă și studenți netradiționali;

  3. c) elevi.

Managerul de proiect, șef lucrări doctor Iuliana Chiuchișan (de la USU) a menționat că prin acest proiect se doresc obținerea următoarelor rezultate:

  • 83 de cadre didactice (15 din UVAB) vor dobândi competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație;

  • 441 de studenți (90 din UVAB) vor absolvi învățământul cu un bagaj de cunoștințe și aptitudini care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială;

  • 200 de studenți din grupurile vulnerabile (50 din UVAB) vor fi sprijiniți să finalizeze programul de studii la care au fost înscriși și vor primi o șansă la o viață activă;

  • 5 universități își vor îmbunătăți portofoliul de oferte educaționale cu un curs modern, atractiv.

Durata de implementare este: 24 mai 2019 – 27 mai 2021.

Total buget: 6.845.959,60 lei

Prezent la lansare, prorectorul USU prof. dr. Mhai Dimian a prezentat necesitatea dezvoltării și adaptării permanente a programelor de studii la dinamica previzionată a pieței muncii precum și la profilul actual al absolvenților de liceu, inclusiv prin folosirea noilor tehnologii informaționale și de comunicații.  Dumnealui a subliniat și preocuparea universității sucevene pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților dar și a profesorilor, atât în cadrul standard al programelor de studii cât și prin activitățile extra-curriculare. Acest nou proiect european cu orientare antreprenorială oferă oportunități de dezvoltare pentru 3 regiuni ale României, sprijinind totodată financiar peste 200 de tineri din grupuri vulnerabile pentru finalizarea studiilor.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost reprezentată de Mironescu Roxana, coordonator Partener 5 și Daniela Florescu, responsabil grup țintă studenți în cadrul proiectului.

Advertisement